Viac ako 170 reálnych skúšok

Ešte vždy by sa dalo zabrániť mnohým nehodám v doprave vďaka dostatočným dopravno-bezpečnostným opatreniam. Systémy REBLOC® preuká zateľne pripievajú k zvyšovaniu dopravo-bezpečnostnej situácie v doprave. Ich vlastnosti a kvalita boli overené reálnymi nárazovými skúškami podľa európskej normy EN1317 a spĺňajú všetky požiadavky na moderný dopravno-bezpečnostný systém. Dodržanie vysokých nárokov na stupeň zachytenia eliminuje možnosti prerazenia zvodidiel vozidlami. Priebežne uzatvorený povrch systému zvyšuje bezpečnosť pre motorkárov.

Každoročne investuje spoločnosť REBLOC® značné prostriedky do výskumu a vývoja, aby sa neustále zvyšovala bezpečnosť tohto systému. Pri vývoji nových a vylepšovaní jestvujúcich produktov stojí vždy na prvom mieste optimálne použitie prvkov v praxi, ich dlhá životnosť a ekonomika ich výroby a použtia. Najmodernejšie simulačné a výpočtové metódy, náladné skúšobné a pokusné zariadenia spolu s tímom vývojových inžinierov a materiálových expertov, sú predpokladom pre prenos posledných poznatkov vo vývoji v oblasti bezpečnosti premávky do praxe. Optimálne rozhodovacie procesy a dlhoročné skúsenosti v oblasti umožňujú rýchlu reakciu na požiadavky hľadania optimálneho riešenia pre potreby praxe.

Forschung Crash-Test Lärmschutzwand
Forschung Dummy
Forschung

Záchytné systémy na cestách podľa EN1317

K zlepšeniu a udržaniu bezpečnosti na cestách je potrebné na určitých úsekoch ciest budovať dopravné záchytné systémy. Európska norma EN1317 stanovuje požiadavky na výkony ochranných zariadení a zábran pri náraze vozidla. Tieto sa skladajú zo stupňov zachytenia, kritérií na nárazovú skúšku, pracovnej šírky, naklonenia vozidla pri náraze a sily nárazu.

Stupeň zadržania

Stupeň zadržania je kritériom nárazovej skúšky a určuje tak správanie sa dopravno-záchytného systému pri náraze vozidla určitej hmotnosti, pod určitým uhlom a pri určitej rýchlosti.

Pracovná šírka

Pracovná šírka sa skladá zo šírky systému a priečneho posunu dopravno-záchytného systému pri náraze počas nárazovej skúšky.

Úroveň závažnosti vplyvu (ASI)

Táto teoreticky vypočítaná hodnota určuje ťažisko zaťaženia, ktoré pôsobí na pasažierov vo vozidle počas nárazu a je smerodajná  pre stanovenie hodnoty možného nebezpečenstva úrazu. Táto hodnota nesmie presiahnuť určité parametre.

 

Prehľad výkonových tried podľa EN1317-2